NOVINKY arrow ČINNOST UNIE arrow STANOVY UNIE
Aktuální počet členů: 39
Počet Sekcí: 2 (NS a KS Brno)
Unie asistentů soudců v síti
facebook
PRACOVNÍ NABÍDKA:
žádná aktuální nabídka

Reklama:


STANOVY UNIE

Stanovy v posledním znění ve formátu .pdf
Scan původních registrovaných stanov ve formátu .pdf

Sídlo : Unie asistentů soudců České republiky, o.s.

Botanická 608/28, 602 00 Brno


Preambule

S vědomím své části odpovědnosti za řádné fungování soudnictví v České

republice, za spravedlivé soudní řízení a rozhodování českých soudů a za prosazování

principů demokratického a právního státu, především pak nezávislosti soudní moci,

s odhodláním přijmout další úkoly v souvislosti s výkonem svých funkcí, vedeni potřebou

emancipace a dalšího vzdělávání odborného soudního aparátu

rozhodli jsme se ustavit Unii asistentů soudců České republiky, jejímž cílem je

hájit profesní zájmy asistentů soudců, přispívat k jejich soustavnému vzdělávání a

profesionální přípravě, podílet se na posílení právního vědomí společnosti a celkové

úrovně ochrany práv a svobod člověka a prosazovat moderní koncepce organizace

nezávislého soudnictví.

Základní ustanovení

§ 1

(1) Unie asistentů soudců České republiky, o.s. (dále jen „Unie") je stavovské nepolitické

sdružení asistentů soudců České republiky.

(2) Sídlem Unie je Brno. Unie působí na území České republiky.

§ 2

(1) Unie má též za cíl

a) hájit profesní zájmy asistentů soudců, přispívat k jejich profesnímu růstu

b) prosazovat princip rovnosti šancí a dbát ochrany práv menšin v nejširším slova smyslu

c) přispívat k upevňování demokratického právního řádu, zejména pak prosazovat moderní

koncepce organizace nezávislého soudnictví, jakož i ke zvýšení úrovně ochrany práv a

svobod člověka

(2) K naplnění těchto cílů Unie zejména

a) podporuje myšlenky a činnosti směřující k přijímání právních předpisů, rozhodnutí a

organizačních opatření k zabezpečení demokratického a plynulého výkonu soudnictví a ke

zlepšení postavení asistentů soudců,

b) podle okolností zaujímá stanoviska k návrhům právních předpisů,

c) jedná o zájmech soudnictví, asistentů soudců a jejich stavovské organizace na všech

úrovních s orgány veřejné správy,

d) vystupuje na ochranu soudnictví a asistentů soudců,

f) pořádá přednášky a semináře a neustále rozvíjí spolupráci se všemi stupni vzdělávacích

institucí v České republice i v zahraničí,

g) vydává písemné informace pro potřeby asistentů soudců,

h) spolupracuje s právnickými a soudcovskými organizacemi v České republice i v

zahraničí.

Členství

§ 3

(1) Členem Unie se může stát každý asistent soudce České republiky nebo jiný zaměstnanec

soudu či Ministerstva spravedlnosti vykonávající odborné činnosti související s rozhodovací

činností soudů a splňující zákonné podmínky pro jmenování do funkce asistenta soudce

(zejména „euroasistenti").

(2) Členství vzniká doručením písemné přihlášky předsedovi Rady Unie a zaplacením

členského příspěvku (§ 17 odst. 5).

§ 4

Členství v Unii zaniká

a) vystoupením člena na základě písemného prohlášení doručeného předsedovi Rady Unie,

b) vyloučením,

c) zánikem funkce asistenta soudce,

d) smrtí člena.

§ 5

(1) Vyloučit lze člena Unie pro chování poškozující dobré jméno Unie nebo pro nezaplacení

členského příspěvku do šesti měsíců ode dne jeho splatnosti.

(2) O vyloučení rozhoduje shromáždění příslušné sekce Unie písemným rozhodnutím většinou

hlasů svých členů. Rozhodnutí musí být odůvodněné a vyloučený člen proti němu může podat

odvolání do 1 měsíce od jeho doručení k Radě Unie. Rada Unie je povinna o odvolání

rozhodnout ve lhůtě jednoho měsíce, rozhodnutí musí být odůvodněné a písemné. Toto

rozhodnutí potvrdí či zruší nejbližší Shromáždění Unie.

(3) O vyloučení člena Unie, který není členem žádné sekce Unie, rozhoduje Rada Unie

písemným rozhodnutím. Rozhodnutí musí být odůvodněné a vyloučený člen proti němu může

podat odvolání do 1 měsíce od jeho doručení k Shromáždění Unie. Shromáždění Unie o

odvolání rozhodne na svém nejbližším zasedání.

Spolupráce v rámci justice

§ 6

(1) Unie koordinuje svou činnost a úzce spolupracuje se Soudcovskou unií České republiky.

(2) Unie úzce spolupracuje s justičními a právními čekateli a vyššími soudními úředníky.

(3) Za tímto účelem společně se zástupci osob uvedených v předchozích odstavcích zejména

konzultuje a prosazuje společné zájmy a postoje.

(4) Ve věcech společného zájmu spolupracuje Unie s odborovou organizací pracovníků justice.

Sekce

§ 7

(1) Základním článkem Unie je sekce, která musí mít nejméně tři členy.

(2) Sekci tvoří asistenti soudců téhož soudu či pobočky soudu. U každého soudu či pobočky

soudu může působit jen jedna sekce.

(3) K zakládajícímu shromáždění sekce jsou pozváni všichni asistenti soudců z obvodu

působnosti sekce.

(4) Každá sekce písemně oznámí své založení bez průtahů Radě Unie.

§ 8

(1) Sekce zaniká

a) rozpuštěním, rozhodne-li o něm shromáždění sekce všemi hlasy členů sekce,

b) klesne-li počet jejích členů na méně než tři.

§ 9

(1) Výkonným orgánem sekce je nejméně tříčlenná Rada sekce zvolená Shromážděním sekce

na dva roky tajnou volbou.

(2) Rada sekce volí ze svého středu předsedu, který je mluvčím sekce, zastupuje sekci navenek

a organizačně zabezpečuje činnost Rady sekce.

(3) Sekce s nižším počtem členů než pět nevytváří žádné orgány a rozhoduje ve všech otázkách

prostou většinou hlasů. Sekci zastupuje navenek a jedná jejím jménem pověřený člen sekce.

(4) Při volbě musí být na Shromáždění sekce přítomny alespoň dvě třetiny všech členů sekce.

Ke zvolení Rady sekce je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných.

§ 10

(1) Shromáždění sekce je jejím nejvyšším orgánem. Shromáždění je schopné se usnášet, je-li

přítomna nadpoloviční většina členů sekce. Není-li stanoveno jinak, postačí k přijetí usnesení

souhlasné stanovisko nadpoloviční většiny přítomných členů sekce.

(2) Shromáždění sekce svolává předseda Rady sekce podle potřeby, nejméně jednou ročně.

Rovněž je povinen svolat shromáždění sekce, požádá-li o to alespoň jedna čtvrtina členů sekce.

(3) Rada sekce je povinna zaslat Radě Unie vždy do 30. září ledna seznam členů sekce podle

stavu ke dni 1. ledna příslušného roku.

(4) Každá sekce si může vytvořit Statut, který předkládá Radě Unie. Statut sekce nesmí být v

rozporu se Stanovami Unie. O případných rozporech rozhoduje Rada Unie.

Shromáždění asistentů soudců

§ 11

(1) Nejvyšším orgánem Unie je Shromáždění asistentů soudců (též jen „Shromáždění Unie").

Právo účasti a hlasování na Shromáždění Unie přísluší každému členu Unie.

(2) Shromáždění Unie je schopné se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Unie.

Není-li stanoveno jinak, postačí k přijetí usnesení souhlasné stanovisko nadpoloviční většiny

přítomných členů Unie.

§ 12

(1) Shromáždění Unie

a) volí a odvolává předsedu a místopředsedy Unie, další členy Rady Unie, členy Kontrolní

komise,

b) určuje výši členských příspěvků,

c) schvaluje a mění Stanovy Unie, hospodářský, jednací a volební řád a další vnitřní

předpisy,

d) schvaluje zprávu o hospodaření Unie a výroční zprávu Unie,

e) rozhoduje o rozpuštění Unie.

(2) Shromáždění Unie si může vyhradit k posouzení a rozhodnutí i jiné otázky.

(3) Řádné zasedání Shromáždění Unie svolává předseda Rady Unie nejméně jednou ročně.

Termín konání oznámí každé sekci a všem členům Unie nespadajícím pod žádnou sekci

nejpozději šest týdnů předem s uvedením programu zasedání.

(4) Mimořádné zasedání svolá předseda Rady Unie tak, aby se konalo do třiceti dnů ode dne,

kdy

a) se na tom usnese Shromáždění Unie,

b) o to písemně požádají nejméně tři sekce nebo třetina členů Unie.

(5) Způsoby a formy hlasování o záležitostech Unie upravuje Jednací řád Unie.

Rada Unie a předseda Unie

§ 13

(1) Rada Unie je výkonným orgánem Unie.

(2) Radu Unie tvoří předseda, místopředseda a další člen, kteří jsou voleni z řad členů Unie na

Shromáždění asistentů soudců na dobu dvou let. Usnese-li se na tom Shromáždění asistentů

soudců většinou přítomných členů, může volba proběhnout veřejně.

(3) Předseda Rady Unie zastupuje Unii navenek a jedná jejím jménem.

(4) Předseda Rady Unie zejména svolává shromáždění asistentů soudců a Radu Unie a jejich

zasedání předsedá. Předseda Rady Unie též řídí zasedání Rady a zasedání Shromáždění

asistentů soudců. Řízením zasedání těchto orgánů může pověřit i některého z místopředsedů

Rady Unie

(5) Předseda Rady Unie vykonává v době mezi zasedáními Rady Unie všechny její pravomoci.

Takto přijatá rozhodnutí může Rada Unie na nejbližším zasedání zrušit.

§ 14

Členství v Radě Unie zaniká :

a) uplynutím doby, na kterou byl člen rady zvolen,

b) písemnou rezignací člena rady,

c) odvoláním člena rady z funkce,

d) zánikem členství v Unii,

e) zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům.

Kontrolní rada

§ 15

(1) Kontrolní rada je nezávislým kontrolním orgánem Unie.

(2) Kontrolní rada má tři členy.

(3) Členy kontrolní rady volí a odvolává Shromáždění Unie na základě návrhů členů Unie

tajným hlasováním. Usnese-li se na tom Shromáždění asistentů soudců většinou přítomných

členů, může volba proběhnout veřejně. Funkční období členů kontrolní rady je dvouleté.

Členství v kontrolní radě je neslučitelné s funkcí člena Rady Unie.

(4) Zánik členství v Kontrolní radě se řídí § 14.

§ 16

Kontrolní rada dohlíží nad hospodařením Unie. Nejméně jednou ročně kontroluje

hospodaření Unie a zprávu o výsledku této revize předkládá Shromáždění Unie.

Hospodaření Unie

§ 17

(1) Právní subjektivitu má pouze Unie jako celek.

(2) K zabezpečení činnosti Unie slouží základní a vedlejší zdroje.

(3) Základními zdroji jsou

členské příspěvky

(4) Vedlejšími zdroji jsou

a) výnosy z vlastní činnosti

b) dary, granty a subvence

c) ostatní výnosy

(5) Členské příspěvky se vybírají za každý kalendářní rok ve výši určené Shromážděním unie, a

to vždy do 31. ledna. Neurčí-li Shromáždění unie do konce kalendářního roku jinak, platí, že

výše členského příspěvku v následujícím kalendářním roce je ve stejné výši jako v roce

předchozím. Členský příspěvek je splacen připsáním na bankovní účet Unie.

(6) Účetním obdobím je kalendářní rok.

(7) Zásady hospodaření sekcí a Unie stanoví Hospodářský řád.

(8) Od placení členských příspěvků jsou osvobozeni členové :

a) ve starobním nebo invalidním důchodu,

b) po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené; členové, kteří nastoupí do zaměstnání po

skončení mateřské či rodičovské dovolené v průběhu kalendářního roku, jsou osvobozeni od

placení členského příspěvku i pro tento rok.

(9) S peněžními prostředky Unie disponuje předseda Unie nebo jím pověřený člen Rady Unie.

§ 18

(1) Za Unii jedná v majetkových vztazích její předseda a není-li jej, pak místopředsedové,

každý samostatně. Je-li však k platnosti právního úkonu stanovena nebo dohodnuta písemná

forma a není-li předsedy Rady Unie, je třeba podpisu obou místopředsedů Rady Unie.

§ 19

(1) Všechny funkce v Unii jsou čestné.

(2) Při činnosti v Unii se hradí jen hotové výdaje.

Závěrečná ustanovení

§ 20

Změna Stanov je přijata, jestliže na Shromáždění Unie, které o této změně rozhoduje,

jsou přítomny alespoň dvě třetiny členů Unie a dvě třetiny přítomných hlasují pro změnu

stanov.

§ 21

Pokud není v těchto Stanovách výslovně uvedeno jinak, je ke schválení příslušného

usnesení nezbytná přítomnost nadpoloviční většiny oprávněných k hlasování. Usnesení je pak

přijato, získá-li prostou většinu hlasů.

Přechodná ustanovení

§ 22

(1) Do doby než budou ustaveny orgány Unie, vykonává působnost Rady Unie Sekce asistentů

soudců Nejvyššího soudu a funkci předsedy Unie předseda této Sekce.

(2) Orgány zmíněné v předchozím odstavci činí pouze taková opatření, jež jsou nezbytná

k přípravě a svolání prvního shromáždění členů Unie, zejména pak:

a) vybírá členské příspěvky

b) přijímá oznámení o vzniku jednotlivých sekcí a vede jejich seznam

c) vede seznam členů Unie

(3) Veškeré takové úkony podléhají následnému schválení prvního shromáždění Unie.

§ 23

Do doby zvolení předsedy Sekce asistentů soudců Nejvyššího soudu přijímá členské

příspěvky a vede seznamy členů a sekcí zmocněnec přípravného výboru Unie a za tímto účelem

zřídí účet na jméno Unie.

§ 24

První shromáždění Unie se koná po vzniku v pořadí druhé sekce Unie a svolá ho předseda

Sekce asistentů soudců Nejvyššího soudu nejpozději do šedesáti dnů po vzniku druhé sekce.

Účinnost

§ 25

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Unie asistentů soudců České republiky.